วิทยากรและที่ปรึกษา

อาจารย์ศุภชัย  เมืองรักษ์  (Supachai  Muangrux)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ติดต่อ

 Tel. 081-423-5881

Supachai.expert@outlook.com

supachai901@outlook.com

ประวัติวิทยากร

1. ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท จาก ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2. ประสบการณ์การทำงาน (พ.ศ.2520-ปัจจุบัน)

เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน กว่า 250 องค์กร

2.1 ด้านการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาการวางระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เป็นวิทยากร Business Excellence Framework: MBNQA / TQA / PMQA / SEPA / EdPEx / OBECQA / LQM

เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เป็นวิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เป็นวิทยากร ด้านการวางแผนกลยุทธ์ การจัดการกระบวนการ การจัดการคุณภาพ อาทิ Value chain / Strategic Management / Process Management / SIPOC Model & Service-Blueprint Model / KPI Family / Action-plan design / Work system / Innovation / 2020 Skills / Operation Excellence / Monitoring & Evaluation / …..

2.2 ด้านการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งภายในและควบคุมงาน

เป็นผู้จัดการทั่วไป ใน บริษัทที่ปรึกษา บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทตกแต่งภายใน
เป็นสถาปนิก ในบริษัทออกแบบ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เป็นผู้จัดการโครงการ การพัฒนาที่ดินและการตลาด ในบริษัทพัฒนาที่ดิน
เป็นนักวิจัยศึกษาความเป็นไปได้โครงการพัฒนาที่ดิน ในบริษัทวิจัย

2.3 ด้านการผลิตและการตลาดวัสดุก่อสร้าง

เป็นผู้จัดการ การผลิตและการตลาด ใน บริษัทวัสดุก่อสร้างและตกแต่งภายใน
เป็นผู้จัดการขายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ใน บริษัทวัสดุตกแต่งภายใน

2.4 ด้านการวิจัยและการศึกษา

เป็นอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
เป็นอาจารย์และกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัย
เป็นนักวิจัยวางแผนด้านกายภาพ ในสถาบันวิจัย