วัตถุประสงค์สำคัญ

1. เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการองค์กรเชิงระบบเป็นการสร้าง หมอองค์กร 

2. เพื่อสืบสานองค์ความรู้ตามหลักการ ศาสตร์พระราชา ของในหลวงรัชกาลที่ 9

3. เพื่อสร้างทักษะการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในการจัดการ เป็น การจัดการแนวพุทธ

4. เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน

5. เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้ เครื่องมือการจัดการที่ดี