1. หลักสูตร 900 การบริหารแนวพุทธ
  2. หลักสูตร 901 การบริหารตามรอยศาสตร์พระราชา
  3. หลักสูตร 902 หลักการจัดการสู่ความเป็นเลิศ
  4. หลักสูตร 903 หลักการจัดการนวัตกรรมและการเรียนรู้ในองค์กร
  5. หลักสูตร 904 หลักการจัดการเชิงกลยุทธ์
  6. หลักสูตร 905 หลักการจัดการกระบวนการ
  7. หลักสูตร 906 หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง
  8. หลักสูตร 907 หลักการบริหารลูกค้า
  9. หลักสูตร 908 หลักการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  10. หลักสูตร 909 หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล