หลักสูตร การบริหารแนวพุทธ เป็นหลักสูตรที่นำหลักธรรมที่สำคัญมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กร

หลักสูตร 900-1  อริยสัจ 4

หลักสูตร 900-2  กฎอิทัปปัจยตา