หลักสูตร หลักการแก้ไขปัญหาของงานด้วย อริยสัจ 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีทักษะ ในการนำหลักการอริยสัจ 4 มาใช้ในการจัดการปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานขององค์กร

ทั้ง 4 องค์ประกอบของการจัดการปัญหา คือ

  1. ทุกข์
  2. สมุหทัย
  3. นิโรธ
  4. มรรค