หลักสูตร หลักการวิเคราะห์สาเหตุด้วย กฎอิทัปปัจยตา : กฎที่ว่าด้วยเหตุปัจจัยของสรรพสิ่ง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ทำความเข้าใจในความเป็นไปของเหตุปัจจัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นและสามารถทำความเข้าใจขั้นตอน การทำงานของ จิต อันเป็นเหตุของ การมีความทุกข์ และ วิธีการสร้างความสุข ของการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติ  ( ตามแนวทาง ปฏิจจสมุปบาท 24 ของ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ )