หลักสูตร หลักการบริหารองค์กรตามรอย ศาสตร์พระราชา เป็นหลักสูตรที่น้อมนำแนวทาง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้เป็นหลักในการบริหารองค์กร ถือเป็นการ เดินตามรอยเท้าพ่อ อย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตร 901-1 หลักเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตร 901-2 หลักการทรงงาน