หลักสูตร การบริหารองค์กรด้วย หลักเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีทักษะ ในการนำหลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

ทั้ง 5 องค์ประกอบของการบริหาร คือ