หลักสูตร การบริหารองค์กรด้วย หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีทักษะ ในการประยุกต์ใช้ หลักการทรงงานของพระองค์ ทั้ง 23 ประการ นำมาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะของบุคคลและองค์กร

หลักการทรงงานที่สำคัญ 23 ประการ คือ