News Ticker

โครงสร้างพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

การจัดการองค์กรต้องจัดการทั้งระบบ  Plan – Process – People

บทความ

Ideas

Innovation

ความคิดสร้างสรรค์เป็นอาวุธไว้สู่กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน
ต้องกระตุ้นด้วยการวัดผลการสรุปบทเรียน
นำบทเรียนไปสู่ความคิดสร้างสรรค์
นำความคิดสร้างสรรค์ไปปรับปรุง
ปรับปรุงจนได้ผลดีกว่าเดิมมาก
นำไปเป็นบทเรียน
นำบทเรียนไปเผยแพร่

โครงสร้างหลักสูตร

Management Tools

Excellence Criteria

Model 1

Model 2

Model 3

Case Study

ความรู้ใหม่

บทเรียน

หลักสูตรสำคัญ