หลักสูตร การบริหารองค์กรตามแนวทาง TQA

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีทักษะ ในการนำหลักการ TQA Framework มาเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรสู่ความมั่นคงและยั่งยืน   โดยนำองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบของเกณฑ์ มาเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน

โดยมี การออกแบหลักสูตรย่อย ที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักการนี้มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

หลักสูตร 902-11 การสร้างความเข้าใจในหลักการสำคัญของเกณฑ์

หลักสูตร 902-12 การวิเคราะห์และตีความเกณฑ์

หลักสูตร 902-13 การประเมินองค์กรตามเกณฑ์ด้วยตนเอง

หลักสูตร 902-14 เครื่องมือของการพัฒนาตามแนวทางเกณฑ์

หลักสูตร 902-15 กรณีศึกษาองค์กรที่ได้รับรางวัล

หลักสูตร 902-16 การทำแผนพัฒนาเพื่อปิดจุดอ่อนองค์กรตามเกณฑ์

หลักสูตร 902-17 การพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร

หลักสูตร 902-18 การเขียนรายงานเสนอขอรับรางวัล

หลักสูตร 902-19 การนำเกณฑ์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานประจำของทุกหน่วยงาน