หลักสูตร การบริหารองค์กรตามแนวทาง PMQA Framework

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีทักษะ ในการนำหลักการ PMQA  Framework มาเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรสู่ความมั่นคงและยั่งยืน โดยนำองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบของเกณฑ์ มาเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน

โดยมี การออกแบหลักสูตรย่อย ที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักการนี้มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

หลักสูตร 902-21 การสร้างความเข้าใจในหลักการสำคัญของเกณฑ์

หลักสูตร 902-22 การวิเคราะห์และตีความเกณฑ์

หลักสูตร 902-23 การประเมินองค์กรตามเกณฑ์ด้วยตนเอง

หลักสูตร 902-24 เครื่องมือของการพัฒนาตามแนวทางเกณฑ์

หลักสูตร 902-25 กรณีศึกษาองค์กรที่ได้รับรางวัล

หลักสูตร 902-26 การทำแผนพัฒนาเพื่อปิดจุดอ่อนองค์กรตามเกณฑ์

หลักสูตร 902-27 การพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร

หลักสูตร 902-28 การเขียนรายงานเสนอขอรับรางวัล

หลักสูตร 902-29 การนำเกณฑ์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานประจำของทุกหน่วยงาน