หลักสูตร การบริหารองค์กรตามแนวทาง  SEPA Framework

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีทักษะ ในการนำหลักการ SEPA Framework มาเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรสู่ความมั่นคงและยั่งยืน โดยนำองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบของเกณฑ์ มาเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน

 

โดยมี การออกแบหลักสูตรย่อย ที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักการนี้มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

หลักสูตร 902-31 การสร้างความเข้าใจในหลักการสำคัญของเกณฑ์

หลักสูตร 902-32 การวิเคราะห์และตีความเกณฑ์

หลักสูตร 902-33 การประเมินองค์กรตามเกณฑ์ด้วยตนเอง

หลักสูตร 902-34 เครื่องมือของการพัฒนาตามแนวทางเกณฑ์

หลักสูตร 902-35 กรณีศึกษาองค์กรที่ได้รับรางวัล

หลักสูตร 902-36 การทำแผนพัฒนาเพื่อปิดจุดอ่อนองค์กรตามเกณฑ์

หลักสูตร 902-37 การพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร

หลักสูตร 902-38 การเขียนรายงานเสนอขอรับรางวัล

หลักสูตร 902-39 การนำเกณฑ์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานประจำของทุกหน่วยงาน