หลักสูตร การบริหารองค์กรตามแนวทาง  EdPEx Framework

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีทักษะ ในการนำหลักการ EdPEx Framework มาเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรสู่ความมั่นคงและยั่งยืน โดยนำองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบของเกณฑ์ มาเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน

โดยมี การออกแบหลักสูตรย่อย ที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักการนี้มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

หลักสูตร 902-41 การสร้างความเข้าใจในหลักการสำคัญของเกณฑ์

หลักสูตร 902-42 การวิเคราะห์และตีความเกณฑ์

หลักสูตร 902-43 การประเมินองค์กรตามเกณฑ์ด้วยตนเอง

หลักสูตร 902-44 เครื่องมือของการพัฒนาตามแนวทางเกณฑ์

หลักสูตร 902-45 กรณีศึกษาองค์กรที่ได้รับรางวัล

หลักสูตร 902-46 การทำแผนพัฒนาเพื่อปิดจุดอ่อนองค์กรตามเกณฑ์

หลักสูตร 902-47 การพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร

หลักสูตร 902-48 การเขียนรายงานเสนอขอรับรางวัล

หลักสูตร 902-49 การนำเกณฑ์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานประจำของทุกหน่วยงาน