หลักสูตร การบริหารองค์กรตามแนวทาง  OBECQA Framework

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีทักษะ ในการนำหลักการ OBECQA Framework มาเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรสู่ความมั่นคงและยั่งยืน โดยนำองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบของเกณฑ์ มาเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน

โดยมี การออกแบหลักสูตรย่อย ที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักการนี้มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

หลักสูตร 902-51 การสร้างความเข้าใจในหลักการสำคัญของเกณฑ์

หลักสูตร 902-52 การวิเคราะห์และตีความเกณฑ์

หลักสูตร 902-53 การประเมินองค์กรตามเกณฑ์ด้วยตนเอง

หลักสูตร 902-54 เครื่องมือของการพัฒนาตามแนวทางเกณฑ์

หลักสูตร 902-55 กรณีศึกษาองค์กรที่ได้รับรางวัล

หลักสูตร 902-56 การทำแผนพัฒนาเพื่อปิดจุดอ่อนองค์กรตามเกณฑ์

หลักสูตร 902-57 การพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร

หลักสูตร 902-58 การเขียนรายงานเสนอขอรับรางวัล

หลักสูตร 902-59 การนำเกณฑ์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานประจำของทุกหน่วยงาน