หลักสูตร การบริหารองค์กรตามแนวทาง  LQM Framework

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีทักษะ ในการนำหลักการ LQM Framework มาเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรสู่ความมั่นคงและยั่งยืน โดยนำองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบของเกณฑ์ มาเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน

โดยมี การออกแบหลักสูตรย่อย ที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักการนี้มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

หลักสูตร 902-61 การสร้างความเข้าใจในหลักการสำคัญของเกณฑ์

หลักสูตร 902-62 การวิเคราะห์และตีความเกณฑ์

หลักสูตร 902-63 การประเมินองค์กรตามเกณฑ์ด้วยตนเอง

หลักสูตร 902-64 เครื่องมือของการพัฒนาตามแนวทางเกณฑ์

หลักสูตร 902-65 กรณีศึกษาองค์กรที่ได้รับรางวัล

หลักสูตร 902-66 การทำแผนพัฒนาเพื่อปิดจุดอ่อนองค์กรตามเกณฑ์

หลักสูตร 902-67 การพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร

หลักสูตร 902-68 การเขียนรายงานเสนอขอรับรางวัล

หลักสูตร 902-69 การนำเกณฑ์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานประจำของทุกหน่วยงาน