เป็นหลักสูตร ที่ว่าด้วย การนำแนวทางการพัฒนาองค์กรและการปรับตัวให้สามารถอยู่ได้อย่างเท่าทันสถานการณ์และมีความมั่นคง ด้วยอาวุธสำคัญคือ องค์ความรู้ใหม่ๆและนวัตกรรม ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล และ จากการจัดการการเรียนรู้ขององค์กร ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง

หลักสูตร 903-1  การจัดการนวัตกรรม Innovation Management

หลักสูตร 903-2  การจัดการความรู้ Knowledge Management

หลักสูตร 903-3  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  Creative Thinking

หลักสูตร 903-4 การจัดการ Benchmarking Network