เป็นหลักสูตรที่สร้างแนวคิดเชิงกลยุทธ์ทั้ง การจัดการฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การกำหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบแผนปฎิบัติการ การออกแบบตัวชี้วัด การวางระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และ การสร้างระบบเชื่อมโยงของแผนในแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกัน

หลักสูตร 904-1 การวางแผนกลยุทธ์ BSC Strategic Plan

หลักสูตร 904-2 การออกแบบแผนปฎิบัติการและการบริหารโครงการ Action Plan & Project Management

หลักสูตร 904-3 การจัดการระบบฐานข้อมูลองค์กร Information War Room

หลักสูตร 904-4 การออกแบบระบบตัวชี้วัด KPI Family System

หลักสูตร 904-5 การวางระบบติดตามประเมินผล Monitoring & Evaluation System

หลักสูตร 904-6 การสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง ระบบแผน กับ ระบบกระบวนการ Plan & Process Linkage

หลักสูตร 904-7 การจัดทำรูปแบบธุรกิจด้วย Business Model Canvas