เป็นหลักสูตรที่สร้างความเข้าใจการดำเนินในฐานะของ งานที่เป็นกระบวนการ ทุกคนต้องทำหน้าที่จัดการกระบวนการ ตามหน้าที่ภาระกิจที่รับผิดชอบให้เป็นระบบ ด้วยหลัก PDCA (Plan,Do,Check,Act) ให้เกิดความเชื่อมโยงตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain) และต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองเป้าหมายองค์กรอย่างยั่งยืน

หลักสูตร 905-1 การจัดการระบบงาน Work System Management

หลักสูตร 905-2 การจัดการกระบวนการ Work Process Management

หลักสูตร 905-3 หลักการทำข้อกำหนดกระบวนการด้วย SIPOC Model : Process Requirements

หลักสูตร 905-4 หลักการเขียนผังกระบวนการด้วย Service Blueprint : Process Workflow

หลักสูตร 905-5 การประเมินผลกระบวนการด้วยเครื่องมือ ADLI & LeTCI

หลักสูตร 905-6 การปรับปรุงกระบวนการและวางระบบการเรียนรู้ Process Improvement & Learning