เป็นหลักสูตรที่สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและหัวหน้างานในการทำหน้าที่สำคัญคือ การกำหนดทิศทาง การสนับสนุนและผลักดัน การติดตามประเมินผล รวมถึง การสื่อสาร   การบริหารการเปลี่ยนแปลง    การจัดการระบบธรรมาภิบาล

หลักสูตร 906-1 การจัดการระบบการนำองค์กร  Leadership System Management

หลักสูตร 906-2 การกำหนดนโยบายและบริหารการเปลี่ยนแปลง  Change Management

หลักสูตร 906-3 การจัดการระบบ GRC : Good Governance, Risk Management, Compliance 

หลักสูตร 906-4 หลักการสื่อสารและการทำตัวเป็นแบบอย่างของผู้นำ  Communication & Role Model