เป็นหลักสูตรที่สร้างความเข้าใจการดำเนินในการบริหารลูกค้า ทั้งการรับฟัง การจำแนกกลุ่ม การสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ การวัดความพึงพอใจ การจัดการข้อร้องเรียน การออกแบบสินค้าและบริการ รวมถึง การตลาดและการขาย การสนับสนุนลูกค้า

หลักสูตร 907-1 การรับฟังและจำแนกลูกค้า  VOC & Segmentation Management

หลักสูตร 907-2 การสื่อสารและสนับสนุนลูกค้า  Customer Support Management

หลักสูตร 907-3 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  Customer Relationship Management

หลักสูตร 907-4 การวัดความพึงพอใจและความผูกพัน  Customer Satisfaction Survey

หลักสูตร 907-5 การจัดการข้อร้องเรียน  Complain Management

หลักสูตร 907-6 การออกแบบสินค้าและบริการ  Product & Service Design

หลักสูตร 907-7 การตลาดและการขายแบบมืออาชีพ Professional Marketing & Sales