เป็นหลักสูตรที่สร้างความเข้าใจการดำเนินในการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งการรับฟัง การจำแนกกลุ่ม การสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ การวัดความพึงพอใจ การจัดการข้อร้องเรียน การจัดการผลกระทบเชิงลบ รวมถึง การบริหารห่วงโซ่กับผู้ส่งมอบ

หลักสูตร 908-1 การรับฟังและจำแนก VOS & Segmentation Management

หลักสูตร 908-2 การสื่อสารและสนับสนุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder Support Management

หลักสูตร 908-3 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder Relationship Management

หลักสูตร 908-4 การวัดความพึงพอใจและความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder Satisfaction Survey

หลักสูตร 908-5 การจัดการข้อร้องเรียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Complain Management

หลักสูตร 908-6 การจัดการผู้ส่งมอบ Supply chain Management

หลักสูตร 908-7 การจัดการระบบสนับสนุนชุมชน CSR Management