เป็นหลักสูตรที่สร้างทักษะในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งการวางระบบบริหารบุคคล โครงสร้างองค์กร ความสามารถ อัตรากำลัง การวัดความพอใจและความผูกพัน การสือสาร การจัดการสภาพแวดล้อมและสวัสดิการ การส่งเสริมวัฒนธรรม การวัดผลการปฎิบัติงาน  รวมทั้ง การพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร 909-1 การออกแบบโครงสร้างองค์กร  Organization Structure Design

หลักสูตร 909-2 การจัดการระบบวัดผลงาน  Performance  Management System

หลักสูตร 909-3 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร  Culture Promotion

หลักสูตร 909-4 การสื่อสารภายใน  Internal Communication

หลักสูตร 909-5 การประเมินและจัดการความผูกพัน Employee Engagement Management

หลักสูตร 909-6 การพัฒนาองค์กร  Organizational Development

หลักสูตร 909-7 การพัฒนาบุคลากร  Human Resource Development

หลักสูตร 909-8 การสร้างทักษะ  2020 Skill